Folkehelsepodden

mandag 27. mars 2023

Senfølger etter covid-19

I denne utgaven av Folkehelsepodden møter du lege og seniorrådgiver Jan Himmels ved FHI i samtale med Knut Forr Børtnes. Hva vet vi om senfølger av covid-19, og hvordan jobber vi for å få vite mer?Podkasten oppsummertSenfølger etter covid-19 handler om en stor rekke av symptomer, både utmattelse, trøtthet, nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt hjernetåke), nedsatt hukommelse, og endret smaks- og luktesans. Senfølger kan også handle om tung pust, hoste og muskelsmerter.De fleste blir friske etter tid. Men alvorlighetsgraden av covid-19 påvirker antall symptomer og lengden på symptomene. De som blir innlagt på sykehus har høyere risiko for andre senfølger. Det å være syk i seg selv øker risikoen for senfølger, det gjelder ikke bare covid-19, men også andre luftveissykdommer.Vi vet ikke hvor stor forekomsten er. Av det som finnes av studier er den en god del variasjon, avhengig av hva som er undersøkt, hva slags definisjon som er brukt, og hvordan senfølger er målt. Tallene er sprikende.Hva gjør du hvis du tror du har senfølger?Fastlegen er den første du bør ta kontakt med. Det er en ny sykdom, så det er fortsatt lite forskningsbasert kunnskap som eksisterer, men legene vil bruke sitt kliniske skjønn både til å behandle pasienter, og henvise pasienter videre.Hva med de som ikke blir friske?Det er trist at noen opplever senfølger som varer over lengre tid. Det er begrenset kunnskap vi har om hva slags behandlingsmetode som er best, men det pågår forskning rundt dette.Hva med barn?Det er mindre studier om barn enn om voksne. Fra studiene vi har, ser vi at det ser ut til å være mindre vanlig blant barn, og at senfølger etter covid-19 går over raskere.Kan vaksiner hjelpe mot senfølger av covid-19?Vi ser fra flere studier og kunnskapsoppsummeringer at det er færre senfølger for de som er grunnvaksinerte. Det er også interessant å se at det er mindre senfølger også hvis man tar vaksinen i etterkant.Har FHI gjort for lite rundt senfølger?Det er mye vi fortsatt ikke vet. Men dette er et område vi prioriterer. Vi har opprettet et nettverk for å fange opp alt som pågår av forskning, og vi ønsker å tilby informasjon og oppsummere kunnskap, men det er alltid noe vi kan forbedre.Det er en artikkel fra Nature som mange viser til, men som FHI er skeptiske til, hvorfor det?Dette er en oversiktsartikkel som beskriver mange studier. Men det er ikke beskrevet noen metodikk for hvordan man er kommet frem til resultatene i disse studiene. Det er vanskelig å forstå hvorfor man har valgt å presentere studiene på måten som forfatterne har gjort. Oversiktene vi skriver er systematiske, vi beskriver metodikk og tilnærming om hvordan vi finner og oppsummerer studiene. Det gjør det mulig å bruke samme metodikk for å sjekke om man kommer frem til de samme svarene. Det er ikke mulig gjennom Nature-artikkelen.Hva skjer på forskningsfronten nå?Det er kommet veldig mange studier om senfølger etter covid-19. Vi vil bygge mer og mer kunnskap rundt dette de nærmeste årene, og dette er et område som det satses på. Senfølger etter covid-19 har rammet mange, og det er viktig å finne ut hva senfølgene handler om, og hvordan man kan hjelpe dem som er rammet, som har en betraktelig redusert livskvalitet. Det viktigste vi kan si om det vi vet til nå, er at senfølger etter covid-19 kan være alvorlig for de som rammes, men at det er en stor sjanse for å bli frisk, og at det er viktig å finne ut hvordan de som rammes kan få en best mulig behandling. 
loading...