Share

cover art for גדי איזנקוט והאמת | בתי את בוכה או צוחקת?

באות בזמן

גדי איזנקוט והאמת | בתי את בוכה או צוחקת?

Ep. 74

כשגדי איזנקוט מדבר ניכרים דברי אמת. מחזיקי המפתחות של אסתי טשרניחובסקי פותחים את הלב. חיים גורי מתגעגעים אליך. בדמייך חיי של נעמי שמר הגדולה מכולן. בתי את בוכה או צוחקת? ואושר הוא בהחלט נוצה קלה ברוח אבל הרוח הישראלית תנצח. יורם עוזיאל ו׳הצוות הצפוני-התנדבות 

לעוטף׳ צריכים עזרה ולכבודנו לעזור להם. 


לתרומות 👇

תרומות ל׳צוות הצפוני- התנדבות לעוטף׳

בנק לאומי עכו, סניף 960

חשבון: 00410592

להעביר אסמכתא לתרומה לקבלת קבלה 

טל. 054-4488915

יורם עוזיאל

More episodes

View all episodes