Mimesis in crisis - oral storytelling in time of isolation

Share

Er jeg ikke menneskelig nok for deg?

Season 1, Ep. 2
Denne episoden er en del av prosjektet mimesis i krise. I episoden får du høre et utdrag fra en saga og en autobiografisk fortelling.

Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: 

https://nettskjema.no/a/153767Under forskningsspørsmålet Hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?

 har prosjektet som mål å lage lydfiler for mediet Podkast, der hensikten er å se på hvilke estetiske verktøy som er nødvendige for å skape en helhetlig kunstnerisk muntlig fortellerkunst opplevelse når lytteren ikke er tilstede i tid og rom. Dette er et kunstnerisk utviklingsarbeid hvor prosessen fra planlegging til implementering utvikles og utforskes gjennom en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Lydfilene vil bli planlagt og implementert, organisert og formidlet gjennom Podkast der fortellerens estetiske verktøy blir artikulert på nytt og testet gjennom et medium som ikke er fortellerens daglige arbeidsrom.

I prosjektet samarbeider jeg med britiske Paula Crutchlow.

Prosjektet støttes av Federation for European storytelling.

More Episodes

Saturday, September 5, 2020

Isolation 2

Season 1, Ep. 8
In this episode you will hear about the steinkobben or the selkie woman as she is also called. It is based on a Norwegian folk legend. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo.Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow.After hearing the episode, I appreciate you filling out the following form:https://nettskjema.no/a/153770References used in the episode:Levy, E. P. (2007). The mimesis of Time in Hamlet. Philological Quarterly.McTaggart, J. E. (1908). The Unreality of Time. Mind: A Quarterly Review of Psychology and Philosophy , 456-473.Morris, D., & Maclaren, K. (2015). Time, Memory, Institution: Merleau-Ponty's New Ontology of Self. Ohio University Press.