Mimesis in crisis - oral storytelling in time of isolation

Share

Hun er under grunnen

Season 1, Ep. 6

Hva forteller landskapet om oss selv? Gjennom vandring beveger vi oss mellom poesi og prosa. 

Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom.  Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå.  Prosjektet er støttet av Oslo kommune. 

Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow.

Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: 

https://nettskjema.no/a/153767

Referanser brukt i episoden:

Dahl, E. (2016). Nattverd, kropp, erindring. din 1 , 105-120.

Echterhoof, G., Kopietz, R., & Higgins, E. (2013). Adjusting shared reality: Communicator's memory change as their connection with their audience change. Social Cognition Vol 13 No. 2, 162-186.

Freeman, M. (2010). Telling stories Memory and Narrative. In S. Radstone, & B. Schwarz, Memory: Histories, Theories, Debates (pp. 263-277). New York: Fordham University Press.

Lupton, H. (2001). The dreaming of a place storytelling and landscape. Oracle series No. 5. Daylight press.

More Episodes

Saturday, September 5, 2020

Isolation 2

Season 1, Ep. 8
In this episode you will hear about the steinkobben or the selkie woman as she is also called. It is based on a Norwegian folk legend. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo.Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow.After hearing the episode, I appreciate you filling out the following form:https://nettskjema.no/a/153770References used in the episode:Levy, E. P. (2007). The mimesis of Time in Hamlet. Philological Quarterly.McTaggart, J. E. (1908). The Unreality of Time. Mind: A Quarterly Review of Psychology and Philosophy , 456-473.Morris, D., & Maclaren, K. (2015). Time, Memory, Institution: Merleau-Ponty's New Ontology of Self. Ohio University Press.
Wednesday, August 5, 2020

She is under the ground

Season 1, Ep. 6
Through walking, we move between poetry and prose. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo.Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow.After hearing the episode, I appreciate you filling out the following form:https://nettskjema.no/a/153770References used in the episode:Dahl, E. (2016). Nattverd, kropp, erindring. din 1 , 105-120.Echterhoof, G., Kopietz, R., & Higgins, E. (2013). Adjusting shared reality: Communicator's memory change as their connection with their audience change. Social Cognition Vol 13 No. 2, 162-186.Freeman, M. (2010). Telling stories Memory and Narrative. In S. Radstone, & B. Schwarz, Memory: Histories, Theories, Debates (pp. 263-277). New York: Fordham University Press.Lupton, H. (2001). The dreaming of a place storytelling and landscape. Oracle series No. 5. Daylight press.