پادکست سه نقطه

Share

قشمت چهلم نقاش باغانی نوشته ی هوشنگ گلشیری

قسمت چهلم سه نقطه "نقاش باغانی" نوشتۀ هوشنگ گلشیری‌ست. گلشیری نویسنده­ای فرم گراست که به دور از سیاست زدگی سیاسی‌ترین آثار ادبی معاصر را نوشته. "نقاش باغانی" داستان نویسنده‌ای‌ست سترون که در مرگ آلودترین زمان زندگی‌اش، قدرت آفرینشش را باز می یابد. این داستان به نوعی تمثیلی از دوران پر محنت امروز است که از سیاهی و سوگواری جامعه‌ای سترون به خیزش انقلابی رسیده به انتظار آفرینش، روشنایی و گشایش.

 

مهمان این قسمت آقای محمدرضا شادگار هستند که این داستان رو برای سه نقطه انتخاب کردند. آقای شادگار توضیح دادند که چطور گلشیری با سویۀ قوی اجتماعی آثارش نگرش دقیقی بر جامعه، سنت و تاریخ ایران دارد و در آثارش هم تباهی و تعفن دوران قاجار و هم سیاهی و ادبار زمانۀ پهلوی را نشان داده و جامعۀ زیر حکومت فعلی را کاویده.

More Episodes