Share

cover art for Jubileumspodkast

Råd om rett

Jubileumspodkast

Råd om rett har 2-års jubileum! Ragnhild og Siri snakker denne uken om ulike saker på arbeidsrettsfeltet i året som har gått. Jubileumsepisoden tar opp hvorvidt forfalskning av dokumenter gir grunnlag for avskjed, om «mooning» på julebord kan anses som seksuell trakassering og om manglende deltakelse på sosiale arrangementer på jobb kan begrunne oppsigelse.

More episodes

View all episodes

 • Erstatning for urettmessig avskjed

  17:42
  Hvilke erstatningsregler gjelder hvis arbeidstaker har fått en ulovlig avskjed? Hvilke momenter har betydning ved tapsutmålingen? Kan arbeidstaker få erstatning for tapt fremtidig inntekt og i så fall hvor lenge? Ragnhild og Siri snakker denne uken om erstatning ved urettmessig avskjed.
 • Rekruttering

  25:29
  Hvorfor er det en risiko for ubevisst diskriminering i rekrutteringsprosesser? Hvordan gjennomføre en objektiv og kompetansebasert prosess, og hvorfor bør arbeidsgiver ikke la seg styre av magefølelse og kjemi? Kan dette forhindre feilansettelser og bidra til mer mangfold? Kari Hanne Holland-Hverven fra Amesto People & Culture er gjest i studio hos Ragnhild og Siri og dagens tema er rekruttering.
 • Hva innebærer en avskjed?

  19:46
  Arbeidsmiljølovens mest alvorlige reaksjon er avskjed. Hva innebærer det at arbeidsforholdet opphører på dagen uten oppsigelsestid? Når opphører retten til lønn og andre ytelser? Og må arbeidstaker som blir avskjediget informere nye arbeidsgivere om dette? I ukens episode snakker Ragnhild og Siri om virkningen av avskjed.
 • Attest

  17:59
  Når har arbeidstaker krav på attest, og hva skal stå i attesten? Kan arbeidsgiver skrive om fravær eller andre negative forhold, og kan arbeidsgiver nekte å skrive attest til en ansatt som er blitt avskjediget? Dette med mer vil Ragnhild og Siri gi svar på i ukens episode.
 • Oppsigelse, ferieavvikling og arbeid for andre under permittering – hva gjelder?

  20:27
  Skal permitterte arbeidstakere avvikle ferie? Hva er konsekvensen av at permitterte ansatte arbeider for andre arbeidsgivere? Og hva skjer egentlig med oppsigelsestiden hvis arbeidstaker eller arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet under permitteringen? Ragnhild og Siri tar opp flere praktiske spørsmål ved permittering i ukens episode.
 • Oppsigelse på grunn av straffbare forhold på fritiden

  21:19
  Gir det automatisk saklig grunn for oppsigelse om en arbeidstaker blir straffedømt? Eller må det straffbare forholdet ha skjedd i forbindelse med arbeidet? Hva med om personen skal sone fengelsstraff – gir fraværet alene grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet? Ragnhild og Siri svarer på disse spørsmålene og gir råd for vanskelige situasjoner i ukens episode.
 • Hva må du vite om domstolene?

  28:52
  Hva er forskjellen på rettsmekling og rettssak? Hvordan forbereder dommerne seg til begge deler, hva er de opptatt av når de møter advokater, arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettssaker – og hvilke vitneforklaringer legger de mest vekt på? Råd om rett fortsetter serien «Hvem er hvem i arbeidsretten» denne uken, og tingrettsdommer Elisabeth Ramstad fra Oslo tingrett besøker Ragnhild og Siri i studio.
 • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers rusbruk – AKAN-ordningen

  16:54
  Hva kan og bør du som arbeidsgiver foreta deg overfor en arbeidstaker med et rusproblem? Må du melde deg inn i AKAN-ordningen, og hva forplikter du deg i så fall til? Er rusmisbruk saklig grunn for oppsigelse uansett, eller må arbeidstakeren ha møtt beruset på arbeid? I ukens episode gir Ragnhild og Siri råd om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til ansatte med rusproblemer.