Share

cover art for Specialavsnitt: Årskrönika 2022

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Specialavsnitt: Årskrönika 2022

Season 1, Ep. 306

Femtiotvå böcker och femtiotvå författare har besökt Lära Från Lärda under 2022. För femte året i rad gör vi en årskrönika för att sammanfatta årets höjdpunkter. Vilken var den bästa boken? Var det någon gäst som stack ut? Och vilka särskilda lärdomar har varit störst under året? Det är några av de frågor som tas upp i programmet. Intervjuare är Thomas Kindblom och intervjuad blir Fredrik Hillerborg.

More episodes

View all episodes

 • 371. #371 Så kan liberalism övervinna populism med Nils Karlsson

  44:11
  Boken heter "Reviving Classical Liberalism Against Populism" och gäst är författaren Nils Karlsson.Andelen liberala demokratier i världen har haft en tillbakagång och är sorgligt nog nere på rekordlåga nivåer. Istället har auktoritära och populistiska ledare varit på frammarsch de senaste åren. Men hur bör seriösa politiker och partier bemöta den populistiska retoriken? Enligt Nils Karlson är det i den klassiska liberalismen som svaret finns. Enligt honom måste företrädare för de liberala partierna och värderingarna därför kliva fram och ta upp kampen.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur kommer det sig att antidemokratiska och populistiska ledare är på frammarsch? Vad kännetecknar populistisk retorik? Varför är det just klassisk liberalism som bör stå emot populism? Vad behöver liberala politiker och partier göra för att vinna kampen mot populistiska politiker? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 370. #370 Familjeformeln, myter om föräldraskap och familjeliv, med Caroline Uggla

  52:05
  Boken heter "Familjeformeln - Antropologens guide till föräldraskap här och där, då och nu" och gäst är Caroline Uggla, författare och doktor i evolutionär antropologi och docent i demografi vid Stockholms Universitet.“It takes a village to raise a child”, men trots det växer de flesta barn i Sverige upp i hushåll med en eller två vuxna. Hur går det ihop? 2020-talet har helt andra förutsättningar när vi blir föräldrar än vad tidigare generationer hade. Dessutom överöses vi av föreställningar för vad som är ”naturligt” i familjelivet. Vi tänker oss bl.a. att kärnfamiljen är ett traditionellt sätt att leva och att kvinnor har en underliggande modersinstinkt. Men stämmer det här verkligen? Det är dags att slå hål på myter om familjeliv och föräldraskap.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka myter kan vi slå hål på när det kommer till familjeliv och föräldraskap? Hur skiljer sig föräldraskap idag från tidigare generationer? Har det blivit lättare eller svårare att vara förälder på 2020-talet? Vad är det egentligen som styr hur "normala" familjekonstellationer ser ut i olika kulturer? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 369. #369 Kommunikationskrångel på arbetsplatser, och vad vi kan göra åt det, med Anders Rydell

  36:25
  Boken heter "Snacka om kommunikation - Om gott snack på jobbet" och gäst är författaren Anders Rydell.I alla grupper och team är vi mer eller mindre beroende av varandra för att kunna uppnå bra resultat tillsammans. Helt avgörande är då att kommunicera och samspela med varandra. Det är därför inte så konstigt att kommunikationskrångel leder organisationer i motsatt riktning: mot samarbetsproblem, destruktiva konflikter, förändringsmotstånd, tystnadskultur och missförstånd i största allmänhet. I boken tas ett helhetsgrepp utifrån kommunikationstemat - kopplat till bland annat teamfunktionalitet, organisationskultur och ledarskap. Det är i kommunikationen som lösningar på många problem finns!Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka är dom vanligaste problemen på arbetsplatser kopplat till kommunikationskrångel? Hur kan man komma till rätta med svårigheter i arbetstillvaron? Vad kan vi göra som chefer och medarbetare kring de vanliga problemen som uppstår? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 368. #368 Kommunikation vid kriser och mediedrev med Jeanette Fors-Andrée

  46:48
  Boken heter "Äg din agenda - Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle" och gäst är författaren Jeanette Fors-Andrée.Granskande journalistik fyller en stor och viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Ett riktigt bra gräv - är journalistik när den är som allra bäst. Men granskande journalistik kan ibland hamna fel och istället bli en form av förnedringsjournalistik. En medial skampåle där målet är att någon eller några ska hängas ut. Den mediala skampåken är en verklighet som bolag, makthavare och offentliga person behöver förbereda sig för. Du behöver vara beredd på att bli granskad och veta hur du ska bete dig för att situationen inte ska förvärras. I boken presenteras handfasta strategier och verktyg för att ringa in faran och ta ett samlat grepp om din krishantering.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur ser den granskande journalistiken ut? När blir den grävande journalisten som bäst och när kan den leda helt fel? Hur ska den som blir granskad tänka och agera? Vad ska den som blir granskad undvika att göra? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 367. #367 Det intressanta med vår socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, med Martina Axmin

  43:16
  Boken heter "Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring - En introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem" och gäst är författaren Martina Axmin.Ordet "socialförsäkring" kan få vem som helst att tappa intresset. En grundfråga vi ställer oss i det här programmet är därför "Vad är det som gör socialförsäkring intressant?". Det korta svaret är att socialförsäkringen är en central del i välfärds­staten. Det handlar därför om ett politiskt laddat område som berör frågor kring "arbetslinjen", vem som ska få sjukersättning, hur länge får vi vara sjuka o.s.v. Boken är indelad i tre huvudområden: en introduktion till socialförsäkringsområdet som helhet, en introduktion till arbetslöshetsförsäkringen och genomgång av hur dessa områden påverkas av den EU-rättsliga regleringen. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är det som gör social- och arbetsförsäkringen intressanta? Vad är viktigt att känna till när det gäller dessa försäkringar? Hur påverkas vår socialförsäkring och arbetsförsäkring av EU-regleringar? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 366. #366 Migrationsmyten med Peo Hansen

  50:33
  Boken heter "Migrationsmyten - Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden" och gäst är författaren Peo Hansen.Det är en vedertagen sanning att invandring kostar pengar. Detta har bland annat lett till en mycket restriktiv flyktingpolitik. Men enligt Peo Hansen, författare och professor i statsvetenskap, är själva kostnadssynen på invandring ett utbrett missförstånd. I boken beskrivs vad det här missförståndet beror på - och grunden ligger i att förstå hur statens ekonomi och finanser är uppbyggda och fungerar.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: På vilket sätt är det ett missförstånd att invandring kostar pengar? Leder inte ökade kostnader för staten till sämre ekonomi? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 365. #365 Psykologisk trygghet i arbetslivet med Tor Wennerberg

  47:56
  Boken heter "Rädda organisationen - En bok om psykologisk trygghet i arbetslivet" och gäst är författaren Tor Wennerberg. Även om vi vet hur viktigt det är med psykologisk trygghet på arbetsplatser, är det långt ifrån någon självklarhet hur vi kan öka den. Forskning har bl.a. visat att högre nivåer av psykologisk hänger ihop med ökad effektivitet, måluppfyllelse, innovationsförmåga och medarbetarengagemang. När vi vågar ta mellanmänskliga risker och gör våra röster hörda (genom en hög nivå av psykologisk trygghet), så gynnar det också lärande och utveckling. Det finns alltså all anledning att intressera sig för det här området. I boken presenteras nyckelinsikter från forskningen om psykologisk trygghet. Här beskrivs också vad vi kan göra i praktiken för att öka den psykologiska tryggheten i grupper, organisationer och på arbetsplatser.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad innebär psykologisk trygghet och varför är det viktigt? Vilka effekter leder en ökad psykologisk trygghet till? Vad kan vi som individer respektive chefer göra för att utveckla psykologisk trygghet i våra organisationer? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 364. #364 Spelmissbruk med Stefan Sandström

  26:02
  Boken heter "Spelmissbruk - Beroende av spel om pengar" och gäst är författaren Stefan Sandström.Beroende av spel om pengar är ett svårt och omfattande problem som får allvarliga konsekvenser både ekonomiskt, socialt, yrkesmässigt och för nära relationer. De flesta spelmissbrukare lider av såväl alkohol- eller narkotikamissbruk som psykiatrisk samsjuklighet och annan problematik. I boken beskrivs hur denna samsjuklighet har en viktig betydelse för både behandling och bemötande. Andemeningen är att spelmissbruket sällan kan behandlas som ett isolerat problem, utan man behöver istället behandla hela personen. Andra områden som berörs är biologiska aspekter, relationer och medberoende och det så kallade losersyndromet.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar spelmissbruk? Varför behöver spelmissbruk betraktas ur perspektivet av samsjuklighet med annan problematik? Hur bör spelmissbruk behandlas och vad saknas i dagens behandlingar? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 363. #363 Schibboleteffekten, ett helt nytt ledarskapskoncept, med Julia Romanowska

  38:26
  Boken heter "Schibboleteffekten - ledarskap, konsten och människans ansvar" och gäst är författaren Julia Romanowska.Schibboleteffekten bygger på ett framgångsrikt forskningsprojekt där en grupp chefer fick testa ett nytt ledarskapskoncept. Istället för traditionell ledarskapsutbildning ställdes deltagarna inför stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan. Effekterna utvärderades genom reflektion, men också genom psykologiska och neurobiologiska mätningar av cheferna och deras medarbetare. Förutom minskad stress visade cheferna en utveckling och mognad på ett sätt som krävs i komplexa chefsroller. Ett ansvarstagande och etiskt förhållningssätt gentemot de man är till för och de som berörs av ens beslut. Konceptet berör helt andra områden än traditionella ledarskapsutbildningar och kan därför beskrivs som unikt i sitt slag. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad gick forskningsprojektet Schibboleteffekten ut på och vilka resultat nåddes? Vad innebar det att ställas inför stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan? Hur skiljer sig detta från traditionella ledarskapsutbildningar? Lyssna och få en kortversion av boken!