Share

cover art for #04. Pedagogikken under press

Lærerliv

#04. Pedagogikken under press

I dag brukes store ressurser på programmer og standardiserte verktøy som har til hensikt å forebygge problematferd eller styrke barns sosiale kompetanse. Ofte er dette verktøy lærerne ikke har bedt om, men som griper sterkt inn i deres arbeid i barnehagen og skolen. Derfor skaper programmene debatt. Blant dem som har engasjert seg i debatten, er professor emeritus Lars Løvlie og barnehagelærer og doktorgradsstipendiat Anniken Lind. De to er de to gjester i denne episoden av Lærerliv. Så i dag blir det Lærerliv med Løvlie og Lind.


PROGRAMLEDER:

Solveig Østrem.


ABONNER:

Husk og abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.


NETTSIDEN VÅR:


SOSIALE MEDIER:


PRODUKSJON:


More episodes

View all episodes

 • #15. Tillitsreform - mindre kontroll og mer rom for profesjonelt skjønn?

  53:17
  Formålet med tillitsreformen er at løsninger i større grad skal komme fra hverdagen i barnehage og skole, ikke vedtas politisk eller administrativt. Dette vil kunne medføre lokale variasjoner og kanskje gjøre måling og kartlegging vanskelig? Hvilke forventninger har vi til en slik endring, og hva ønsker vi skal bli annerledes enn i dag?Deltakere i episoden fra Lærerprofesjonens etiske råd:Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer og redaktør av BarnehagefolkMarius Andersen, lærer i Sandefjord kommuneAnders Kvaase, lærer i Modum kommuneBirte Simonsen, pensjonert lærerutdanner.PROGRAMLEDER:Birte Simonsen.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #14. Negativ omtale av barn – hvordan voksne forsterker elevers negative status i grupper

  35:31
  En foredragsholder jeg ikke husker navnet på, sa en gang: Gutter med dårlig språk og et såkalt usjarmerende utseende, behandles verre enn andre og har derfor dårligere fremtidsutsikter enn andre.Dette fikk meg til å tenke på en tidligere kollega som arbeidet med å undersøke barns status i gruppen. Vedkommende fant at disse guttene oftere fikk tilsnakk av voksne. De fikk hardere tilsnakk, mer uvennlig tilsnakk og ikke rent sjelden kraftigere fysisk håndtering i forbindelse med samling og bordskikk. De voksne gikk foran som eksempler på at enkelte barn kunne behandles dårligere enn andre. Min kollega observerte dette så langt ned som i 2-årsalder. I skolesammenheng forekommer det også at kollegier har utviklet en klagekultur, hvor negativ omtale av barn er dagligdags. Elevene får skylden for uheldige relasjoner. Lærerne peker ut syndebukken.Denne type praksis strider mot Lærerprofesjonens etiske plattform som igjen er forankret i Barnekonvensjonen. Ethvert barn skal behandles med likeverd og respekt. Skolehverdagen skal være positiv for eleven og eleven skal utvikle seg og ha et godt læringsmiljø. Dine profesjonelle valg skal være til beste for eleven.Hva gjør du i ditt kollegium for å heve elevers status, særlig de som trenger det mest? Lytt til episoden og ta diskusjonen i eget kollegium.Vi kjenner til flere tilfeller der kollegier har fått i oppdrag å kun omtale elever dersom de har noe positivt å si. Resultatet har vært oppsiktsvekkende positivt. Elever som går fra å speile seg i kritikk og misbilligelse til å speile seg i velvilje og varme, endrer seg. Vi vet det, men hvorfor går det galt noen ganger?Hør Mona Søbyskogen og Ingunn Folgerø diskutere ansvaret vi har for å endre slike kulturer.PROGRAMLEDER:Ingunn Folgerø, rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #13. Spesialundervisning og alle timene som forsvant

  39:37
  22.februar 2023 gjorde NRK Oslo/Viken et estimat på at over 1 million timer spesialundervisning forsvant på 1 år. Vi har ingen kontroll på hva som skjer med de barna som blir anbefalt spesialundervisning, sier Monica Melby-Lervåg. 50 000 barn er tildelt spesialundervisning. Rådgiver Solveig Fløtten i Modum kommune er en av lærerne som har varslet om bortfallet av timer, uten at det medførte endring. I dagens episode har vi besøk av både Monica Melby- Lervåg og Solveig Fløtten, i tillegg til rektor og nestleder i Skoleforbundet, Mona Søbyskogen og vert Ingunn Folgerø. Vi spør oss:Hvorfor tillates disse lovbruddene? Hvorfor aksepterer vi og legger til rette for at elevene ikke får hjelpen de har krav på?Det er mange årsaker til at timene forsvinner. Ved vikarbehov på skolene, settes spespedlærere inn som vikar. Det er som regel vikarbehov daglig. Tolæreren i klassen må ha hele klassen eller overta en annen klasse. Mange kommuner har en norm for hvor mye de tildeler av PPTs tilråding. Eksempelvis anbefaler PPT 5 timer i uken i liten gruppe. Rektor tildeler eleven 2 timer og gjerne i gruppe med 5-6 andre elever med stor variasjon i spesialpedagogiske behov. Andre skoler oppgir at de har kvalifisert personell og dermed utgår undervisningen eller gjennomføres av ufaglærte. Det er også utstrakt praksis å ikke informere foreldre om at undervisningen utgår, gjerne over lange perioder. Foresatte blir gjerne møtt med at skolen ikke har ressurser og da med en forventning om at foresatte må forholde seg til denne ressursmangelen. Det må de ikke. Barnet utsettes for lovbrudd. Hva bør ansvarlige profesjonsutøvere gjøre for å endre denne praksisen og hvilket ansvar forventer vi at skolemyndighetene skal ta? Kan en ny opplæringslov forebygge og rette opp i lovbruddene?PROGRAMLEDER:Ingunn Folgerø, rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #12. Å være den som sier ifra

  01:02:43
  Lærere har et ansvar for å vise mot og bruke ytringsfriheten dersom de opplever noe som er i strid med samfunnsmandatet og lærerprofesjonens etiske plattform. I denne episoden av Lærerliv deler en lærer, en barnehagelærer og en lærerutdanner, sine erfaringer med å ytre seg om noe de var uenig i. De reflekterer over hva det krever og hva det koster, og hvorfor det likevel er nødvendig å si ifra dersom lojaliteten til barn og elever kommer i konflikt med andre hensyn. Deltakere: Marius Andersen, Birgitte Fjørtoft, Gunn Vedøy og Solveig Østrem.PROGRAMLEDER:Solveig Østrem, rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #11. Tabbefortellinger i barnehagen

  54:00
  Tre modige barnehagelærere snakker om å gjøre feil, hente seg inn igjen og reflektere over situasjonen i ettertid - for bli en bedre profesjonsutøverDeltakere: Hanne Erikstad, Anne-Mette Kverneng Gulbrandsen, Mona Nikolaysen og Solveig Østrem.PROGRAMLEDER:Solveig Østrem, rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #10. Omsorgstretthet- kort lunte eller søvnløse netter?

  39:53
  Har du merket at lunta er kortere eller at nettene brukes til å bekymre deg for elever du har ansvar for? Hva kan og bør du gjøre av omsorgsoppgaver og hvordan kan leder støtte degI denne episoden har vi med lærer og rådsmedlem Anders Kvaase og nestleder i Skoleforbundet og rådsmedlem Mona Søbyskogen.PROGRAMLEDER:Ingunn Folgerø, leder av Lærerprofesjonens etiske råd.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #09. Kan lærere feile?

  43:12
  Kan lærere feile? Denne episoden av Lærerliv handler om at man også som lærer kan gjøre feil, om betydningen av å kunne reflektere over egne feil, og om hvordan man kan hente seg inn igjen. Med Bodil Houg, Birte Simonsen og Solveig Østrem- alle rådsmedlemmer.PROGRAMLEDER:Solveig Østrem.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #08. Lek –barnets språk og vitenskapelige tankemåte

  31:08
  Hvordan finner vi veien inn til barnets/elevens tanker og forestillinger gjennom deltakende lek.Kan hende kan denne episoden innlede diskusjoner i profesjonsfellesskapet som fører til at lekens relevans og verdi styrkes i din daglige praksis. I denne episoden får du et innklikk i lekens historie i norske skoler og barnehager, samt fortellinger om hvordan du som deltakende voksen kan bidra til trygghet og vitenskapelig tenkemåte gjennom lek. Med Borte Simonsen, Birgitte Fjørtoft og Ingunn Folgerø- alle rådsmedlemmerLENKER FRA DENNE EPISODEN:Hvor er de utypiske, lekende ansatte i barnehagen? (barnehage.no)Vi må jobbe sammen for å få alle til å forstå hvor viktig lek er (barnehage.no)Dramatisk økning i barns timeplan: -Kjedelig å sitte så mye i ro (NRK.no)Vi må ta leken på alvor! (innslag fra Ekko på NRK Radio)PROGRAMLEDER:Ingunn Folgerø.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #07. Verdien av lek i barnehage og skole

  01:05:25
  Mange er opptatt av lekens plass, art og funksjon i skole og barnehage. Kan vi leke, tør vi leke og hva skjer når vi tar leken på alvor? Med Siri Skjæveland Lode, Birgitte Fjørtoft, Anders Kvaase og Ingunn Folgerø.PROGRAMLEDER:Ingunn Folgerø.ABONNER:Abonner på Lærerliv, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din.NETTSIDEN VÅR:www.laereretikk.noSOSIALE MEDIER:FacebookPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no