Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

Share

101.- Nationella riktlinjer för klimakteriebehandling med Alkistis Skalkidou

Nu är remisstiden slut för att inkomma med synpunkter på de nya nationella riktlinjerna för hur kvinnor med klimakteriesymptom skall behandlas i Sverige. På den årliga stora gynekologkonferensen arrangerad av SFOG (Sveriges Förening för Obstretik & Gynekologi, aug 2019) presenterades nyheter och viktiga rön som påverkat utformningen och hur man ska arbeta med menopausal hormonell terapi (MHT) och icke hormonella alternativ. Professor Alkistis Skalkidou är ordförande i arbetsgruppen och berättar i avsnittet varför uppdateringen varit nödvändig, vad de viktigaste förändringarna är och hur läkare och gynekologer ska arbeta med riktlinjerna. Alkistis förklarar hur man resonerat kring risker och fördelar och varför individuella bedömningar alltid är nödvändiga. Vi får veta hur riktlinjerna ska spridas i landet och hur du som patient och kan använda dig av dokumentet och kunskapen. 

More Episodes