Share

cover art for Volati

Bolagsanalyspodden

Volati

Season 1, Ep. 62

Volati förvärvar och utvecklar starka och framgångsrika verksamheter med målet att skapa långsiktig värdetillväxt.

Genom en aktiv förvärvsstrategi och visionen att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag har Volati levererat en uthållig och stark lönsamhetstillväxt sedan starten 2003. Volati äger primärt nordiska bolag med tyngdpunkt i Sverige. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden med fokus på värdeskapande tilläggsförvärv av verksamheter med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Volati är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016.

More episodes

View all episodes

 • 97. Storskogen

  19:34
  Storskogen är en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av 129 affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning på cirka 36 miljarder kronor. Storskogen har en beprövad decentraliserad ägarmodell där förvärvade företag omfattas av koncernens principer för ekono­misk styrning och kontroll, men där affärs­besluten ligger kvar i företagen. Varje företag har ansvar för strategi, kompetens och resultat. Att ta bort ansvaret är att ta bort entreprenörskapet och det driv som utgör kärnan i Storskogens ägarmodell.Storskogen har en bredd av kompetens från olika branscher och verksamheter och agerar därför ofta som bollplank gentemot vd, och hjälper bolagen med planerade vd­-byten. Genom ett aktivt styrelsearbete tar Storskogen ansvar för att företagen har en fungerande affärsplan och budget. Att bolagen integreras i koncer­nens ekonomistyrning ger dem bättre verktyg för att följa upp resultat.
 • 96. NCC

  20:02
  NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling.Ncc affärsområden är indelad i:NCC InfrastructureBygger infrastruktur för resor, transporter, energi och vatten. Verksamheten omfattar projekt av alla storlekar och spänner över lösningar från vatten och avloppsrening, dagvattenhantering och vindkraft till vägar, järnvägar, broaroch tunnlar. Affärsområdet är nordiskt men störst verksamhet finns i Sverige.NCC Building SwedenBygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Sverige. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.NCC Building NordicsBygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Danmark, Finland och Norge. Renovering av befintliga bostäder och kontor har de senaste åren blivit en allt viktigare del av verksamheten.NCC Green Industry TransformationUnder 2024 etablerar NCC ett nytt affärsområde, NCC Green Industry Transformation. I affärsområdet ska resurser, kompetens och projekt från hela NCC samlas för att driva stora projekt relaterade till den gröna industriella omställningen.NCC IndustryErbjuder produkter och tjänster för bygg och infrastrukturprojekt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamheten omfattar produktion av stenmaterial och asfaltprodukter, beläggningsuppdrag och grundläggningsarbeten. Dessa delar bildar en naturlig förädlingskedja som är väl integrerad med NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet.NCC Property DevelopmentUtvecklar och säljer hållbara kontors-, logistik-, handels- och samhällsfastigheter i bra lägen på definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten präglas av nära samarbeten med kunderna för att skapa flexibla, kundanpassade och hälsosamma arbetsplatser
 • 95. Holmen

  19:43
  Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. De växande träden förädlas i egen in­dustri till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker sam­tidigt som vi producerar vatten- och vindkraft på egen mark. Effektiv råvaruhantering och cirkulära kretslopp är förutsättningar för vår lönsamhet.Affärsområden:Skog På drygt 1 miljon hektar egen produktiv skogsmark bedriver vi ett aktivt och hållbart skogsbruk. Den årliga volymen från egen skog uppgår till 2,8 miljoner m3fub.Energi Under ett normalår producerar de 1,2 TWh förnybar vatten- och vindkraftsel. Under 2022 tillkommer 0,4 TWh från den nya vindkraftparken Blåbergsliden.Trävaror för snickeri- och byggändamål. Produktionen sker vid fem sågverk i anslutning till egen skog med en årlig produktion om 1,5 miljoner m3.Kartong och Papper inom premiumsegmentet för konsumentförpackningar och papper som tillvaratar den färska fiberns egenskaper för att ge kostnadseffektiva alternativ till traditionella produkter för reklam, magasin, böcker och transportförpackningar. Produktionen, som sker vid tre svenska och ett engelskt bruk, uppgår till 1,5 miljoner ton.
 • 94. Cloetta

  20:41
  Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i norra Europa. Sammantaget säljs deras produkter i fler än 60 länder över hela världen. Huvudmarknader är Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. De har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, CandyKing, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har sju produktionsenheter i fem länder.
 • 94. Latour

  19:53
  Latours verksamheter bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. I dessa innehav verkar Latour som en aktiv ägare där styrelsearbetet är den viktigaste plattformen för hållbart värdeskapande. Dessutom finns ett antal övriga innehav, främst inom Latour Future Solutions. KärnvärdenLatours fyra kärnvärden utgörs av:LångsiktighetAffärsmässighetFörtroende & AnsvarUtvecklingStyrningen präglas av en delegerad beslutsstruktur, varje innehav har en unik företagskultur och eget strategiarbete. Latours kärn värden genomsyrar dock alla innehav.I samtliga innehav tillämpas ett tydligt arbetssätt för styrelsearbete, förvärvsprocesser och integrations- processer. Latours intressen i ett flertal globala koncerner bidrar till att bolagen kan utvecklas i enlighet med den internationella expansionsstrategin, genom att innehaven kan utbyta erfarenheter och kunskap.Ledarskapet har en central roll i ägar styrningen. Ledare i Latour ska vara kulturbärare och ses som förebilder, de ska ta ansvar för resultat, hållbart värdeskapande och organisationens välmående. Ledarskapet präglas av frihet under ansvar, och går hand i hand med feedback och transparens.Bolag de är är:Securitas, Sweco, Alimak, Hultafors, Assa abloy och fagerhult.
 • 93. Boliden

  19:49
  Boliden AB är ett svenskt gruv- och metallföretag med kärnverksamhet inriktad på utvinning av metaller som koppar, zink, bly, guld och silver. Företaget har sin verksamhet främst i Sverige, Finland, Norge och Irland. Boliden grundades ursprungligen 1924 i Boliden, nära Skellefteå, Sverige, där man upptäckte en av de rikaste guldådrorna i världen vid den tiden.Företagets verksamhet kan delas in i två huvudområden: gruvor och smältverk. Inom gruvsektorn äger och driver Boliden flera gruvor där man utvinner både bas- och ädelmetaller. Smältverksverksamheten fokuserar på att framställa metaller genom att raffinera och återvinna råmaterial. Boliden är också kända för sin miljöfokuserade approach, där företaget strävar efter att minimera sin miljöpåverkan och främja hållbar utveckling inom gruv- och metallindustrin.Som ett företag noterat på Nasdaq Stockholm, är Boliden en betydande aktör på de globala metallmarknaderna. Företaget lägger stor vikt vid forskning och utveckling för att effektivisera sina processer, minska miljöpåverkan och förbättra säkerheten på arbetsplatserna
 • 92. Rusta

  20:00
  Rusta vill vara det självklara förstahandsvalet när du ska förnya och fylla på hemma.Sedan de öppnade 1986 har de fördubblat vår omsättning vart femte år. Detta tack vare ett framgångsrikt affärskoncept, där logistiken är en av de viktigaste pusselbitarna. De har en hög grad av kontroll över både inköps- och transportkedjan och undviker på så sätt dyra mellanhänder.Allteftersom de växer kan de erbjuda ännu lägre priser. Det innebär också att de får bättre förutsättningar att kunna erbjuda ännu fler kunder Rustas breda sortiment av hem- och fritidsprodukter, med bra kvalitet till så låga priser som möjligt.
 • 91. SSAB

  19:38
  SSAB är ett svenskt stålföretag som är en ledande tillverkare av höghållfast stål och satsar stort på att ha koldioxidneutrala produkter. Företaget producerar olika typer av stål för bland annat fordonsindustrin, byggsektorn, gruvindustrin och tillverkning av maskiner. SSAB har även utvecklat avancerade stållösningar för att minska miljöpåverkan, inklusive höghållfasta stål som minskar vikten på fordon och därmed bränsleförbrukningen.Utöver ståltillverkning är SSAB också aktivt i att arbeta med hållbarhetsfrågor, särskilt genom att minska koldioxidutsläppen i sin produktion. Företaget har investerat i teknologier som masugnsfri tillverkning och användning av förnybara energikällor för att minska sin miljöpåverkan.Som avslutning på dagens avsnitt vill jag rikta ett stort tack till alla er som lyssnar och stöttar podden. Jag har fått önskemål om möjligheten att bidra ekonomiskt till podcasten, och jag är glad att meddela att detta nu är möjligt! För er som vill stödja och samtidigt lyssna på avsnitten utan reklamintervaller, finns nu en Patreon-sida.Besök Bolagsanalyspoddens Patreon via denna länk: https://tinyurl.nu/bolagsanalyspoddenTack för att du lyssnar och för ditt stöd.
 • 90. Cibus Nordic

  20:23
  Affärsidén är att investera i fastigheter inom livsmedelsbranschen. Deras portfölj består av fastigheter för dagligvaru- och livsmedelsföretag i Norden. Många av fastigheterna ligger i såväl större städer som tillväxtområden. Hyresavtalen är ofta långsiktiga. Mer än 90 procent av deras hyresintäkter kommer från ledande livsmedelsaktörer såsom Kesko, Coop och S Group och lågprislivsmedelskedjor som Tokmanni.De verkar i hela nordnen men den finska marknaden är störst.I motsats till exempelvis detaljhandeln, är livsmedelssektorn inte alls cyklisk och mindre känslig för konjunktursvängningar. Cibus har månatliga aktieutdelningar med en hög direktavkastning vilket har lockat en stor andel sparare.Jag har fått önskemål om möjligheten att bidra ekonomiskt till podcasten, och jag är glad att meddela att detta nu är möjligt! För er som vill stödja och samtidigt lyssna på avsnitten utan reklamintervaller, finns nu en Patreon-sida.Besök Bolagsanalyspoddens Patreon via denna länk: https://tinyurl.nu/bolagsanalyspodden