Share

cover art for Burn-out : Begrijpen, Voorkomen en Balans Herstellen

10 Minuten Gezond

Burn-out : Begrijpen, Voorkomen en Balans Herstellen

Season 1, Ep. 1
ā€¢

šŸŽ™ļø Burn-out: Begrijpen, Voorkomen en Balans Herstellen


Welkom bij een aflevering van '10 minuten gezond,' de podcast van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. In deze aflevering gaan weĀ  dieper in op een maatschappelijk probleem dat steeds groter wordt: burn-out. Luister hoe expert Ruud Saerens ons inzicht geeft in dit fenomeen en naar hoe we het kunnen begrijpen en voorkomen. Ontdek waarom burn-out niet alleen op de werkvloer voorkomt. Hoeherken je signalen en herstel je de balans?. Werkgevers spelen hierin ook een cruciale rol.


De vijf belangrijkste inzichten:


 • Burn-out is een groeiend maatschappelijk probleem in BelgiĆ«, met een toename van arbeidsongeschiktheid van bijna 50% tussen 2016 en 2021.
 • Burn-out wordt gekenmerkt door emotionele, fysieke en psychische uitputting, demotivatie en een gevoel van persoonlijke onbekwaamheid.
 • Het taboe rondom mentale gezondheid moet worden doorbroken, zowel in de privĆ©- als beroepsomgeving.
 • Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van burn-out door aandacht te besteden aan werkdruk, autonomie en sociale steun.
 • Deterugkeer naar werk na een burn-out vereist maatwerk en het identificeren van stressfactoren en oplossingen.


Wil je meer leren over dit cruciale onderwerp? Abonneer je op onze podcast en blijf op de hoogte van gezondheidskwesties in Belgiƫ.


Luister nu naar de aflevering en laten we samen werken aan een gezondere samenleving. šŸŽ™ļøā€‹


More episodes

View all episodes

 • 3. Luchtkwaliteit

  10:29
  In 2022 werd vastgesteld dat de luchtkwaliteit in BelgiĆ« aanzienlijk hoger was dan in sommige van onze buurlanden, wat zorgwekkende gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Luchtvervuiling is niet alleen een bedreiging voor ons milieu, maar heeft ook ernstige gezondheidsimplicaties, zoals een verhoogd risico op luchtwegaandoeningen en hartziekten.Ā Om de complexiteit van dit probleem te begrijpen en te leren hoe we een gezondere toekomst kunnen creĆ«ren, hebben we Christian Horemans, coƶrdinator Gezondheid en Milieu bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, uitgenodigd. Samen verkennen we de oorzaken en gevolgen van luchtvervuiling en bespreken we concrete maatregelen die we kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.Ontdek de belangrijkste inzichten in deze aflevering:Inzicht in de grootste bronnen van luchtvervuiling en hoe deze onze gezondheid beĆÆnvloeden.Belangrijke gezondheidsrisicoā€™s van luchtvervuiling en hoe deze onze samenleving raken.FinanciĆ«le impact van luchtvervuiling en de kosten voor de gezondheidszorg.Hoe kunnen we als individuen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit?Initiatieven en beleidsmaatregelen die op lokaal, nationaal en Europees niveau genomen worden om de luchtvervuiling aan te pakken.šŸ”— Luister nu naar deze aflevering om te leren hoe we samen kunnen werken aan een gezondere toekomst.
 • 2. Antibiotica

  10:14
  Welkom bij een nieuwe aflevering van '10 minuten gezond,' de podcast van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Vandaag richten we ons op een onderwerp dat iedereen aangaat: antibiotica. Samen met apotheker en geneesmiddelenexpert Evelyn Macken ontrafelen we de complexiteit van antibiotica, het probleem van antimicrobiĆ«le resistentie (AMR), en hoe we hier verantwoord mee om kunnen gaan.Ā Ontdek de risico's van overmatig gebruik en hoe we samen kunnen werken aan een oplossing voor dit groeiende probleem.De vijf belangrijkste inzichten:AMR is een Urgent volksgezondheidsprobleem: antimicrobiĆ«le resistentie vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid wereldwijd, met potentieel onbehandelbare infecties als gevolg.Hoog antibioticagebruik in BelgiĆ«: ondanks inspanningen blijft het antibioticagebruik in BelgiĆ« significant hoger dan het Europese gemiddelde, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van resistente bacteriĆ«n.Belang van rationeel antibioticagebruik: correct gebruik van antibiotica is cruciaal. Dit betekent enkel wanneer nodig, en met de juiste dosering en duur.Rol van educatie en bewustwording: het informeren van zowel het publiek als zorgprofessionals over het juiste gebruik van antibiotica is essentieel om misbruik tegen te gaan.Gezamenlijke verantwoordelijkheid: het verstandig omgaan met antibiotica vereist een gezamenlijke inspanning van zorgverleners, patiĆ«nten, en beleidsmakers.Wil je meer weten over hoe je verantwoord kunt omgaan met antibiotica en bijdragen aan de strijd tegen AMR? Abonneer je op onze podcast en blijf geĆÆnformeerd over belangrijke gezondheidskwesties in BelgiĆ«.Luister nu naar deze aflevering en draag bij aan een gezondere toekomst. šŸŽ™ļøā€‹