dastaminophen| پادكست داستامينوفن

Share

اپیزود پنجاه و یکم شاهنامه به نثر- نبرد گشتاسپ و اژدها

Ep. 51

گشتاسپ برای کمک به خواستگار دختر سوم قیصر به نبرد اژدهای کوه سقیلا میره اما این تازه شروع ماجرای گشتاسپ و کاخ قیصر رومه


حمایت مالی از شاهنامه به نثر


وبسایت داستامینوفن

More Episodes