dastaminophen| پادكست داستامينوفن

Share

اپیزود پنجاهم شاهنامه به نثر- گشتاسپ و کتایون

Ep. 50

گشتاسپ، شاهزاده رانده شده از ایران به کاخ قیصر روم وارد میشه و کتایون، دختر قیصر، نگاهش به پهلوان ایرانی گره میخوره


حمایت مالی از شاهنامه به نثر


وبسایت داستامینوفن

More Episodes